Obchodní podmínky pro nákup vstupenek

I. Úvodní ustanovení
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „Obchodní podmínky pro nákup vstupenek“) upravují práva a povinnosti společnosti Eventlook s.r.o., IČO: 19156481, se sídlem Belgická 280/1, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha, Praha 2 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 212454 (dále jen „Eventlook“) a třetích osob při prodeji vstupenek na jakékoliv kulturní, sportovní a/nebo jiné akce organizované Pořadatelem (dále jen „Akce“), avšak v maximální prodejní délce 120 dnů před , prostřednictvím Eventlook. Pořadatel Akce je fyzická nebo právnická osoba odlišná od Eventlook, která zajišťuje a organizuje konání Akce a která je prodávajícím vstupenek na Akce (dále jen „Pořadatel“). Identifikace Pořadatele a jeho kontaktní údaje jsou uvedeny vždy u konkrétní Akce. Tyto Obchodní podmínky pro nákup vstupenek tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem jakožto prodávajícím a kupujícím vstupenek na Akci prostřednictvím Eventlook a kupující nákupem vstupenek současně stvrzuje, že se s těmito Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek seznámil. Eventlook prodává vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.eventlook.cz, popř. internetových stránek, které na www.eventlook.cz přesměrují, a dále prostřednictvím svých prodejních míst, případně prodejních míst smluvních partnerů Eventlook, a to vč. kamenných prodejen, internetových stránek a/nebo jiných aplikací Pořadatelů či jiných smluvních partnerů Eventlook (dále jen „Prodejní síť“). Za nákup vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě se považuje i nákup v rámci hromadných objednávek přímo u Eventlook, prostřednictvím jeho obchodního či jiného oddělení. Kontaktovat Eventlook znamená kontaktovat oprávněnou osobu na její konkrétní telefonní číslo či e-mail, je-li známo, nebo na obecný telefon či e-mail, uvedený v sekci Kontakty.
II. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek Eventlook dodat jménem a na účet Pořadatele kupujícímu vstupenky na jím zvolenou Akci, a to v množství požadovaném kupujícím limitovaném dostupností vstupenek předaných k prodeji Eventlook Pořadatelem a závazek kupujícího uhradit vstupné za vstupenky. Smlouva je uzavřena zaplacením vstupného ze strany kupujícího. Eventlook se zavazuje dodat kupujícímu vstupenky bez zbytečného odkladu po zaplacení vstupného, s tím, že v případě nákupu vstupenek přes internet budou dodány v elektronické podobě na e-mail zadaný kupujícím a v případě nákupu vstupenek jiným způsobem v Prodejní síti (na pokladně u Eventlook, nebo u obchodního partnera Eventlook) budou kupujícímu vstupenky dodány bezprostředně po zaplacení vstupného příslušným pracovníkem, u něhož kupující vstupenky zakoupí. Kupující nemá nárok na dodání vstupenek dříve, než bude uhrazeno vstupné za vstupenky v plné výši. Doručením vstupenek kupujícímu ze strany Eventlook jsou veškeré závazky Eventlook vyplývající ze smlouvy splněny.
III. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu k akci, na níž jsou vstupenky zakoupeny
Kupující bere na vědomí, že Eventlook není Pořadatelem jednotlivých Akcí, na které jsou vstupenky prodávány. Eventlook zajišťuje výrobu, prodej a distribuci vstupenek kupujícím na jednotlivé Akce vždy jménem a na účet jejich Pořadatele, a to na základě smluvního vztahu mezi Eventlook a Pořadatelem Akce. Nákupem vstupenky na Akci vzniká právní vztah mezi kupujícím a Pořadatelem této Akce. Eventlook proto nenese žádnou odpovědnost za plnění povinností Pořadatele Akce, které vyplývají ze smluvního vztahu mezi kupujícím a Pořadatelem Akce. Eventlook žádným způsobem neodpovídá za konání jakékoliv Akce anebo za to, že se konat nebude, neodpovídá ani za jakoukoliv změnu Akcí nebo jejich termínů či místa konání, dále neodpovídá za jejich průběh, za jakékoliv události, k nimž by na Akcích došlo či za jakékoliv skutečnosti, které by měly původ v konání či nekonání Akce. Eventlook neodpovídá za žádné závazky Pořadatele Akce. Dále Eventlook neodpovídá za žádnou majetkovou či nemajetkovou újmu způsobenou kupujícímu či jiné osobě Pořadatelem Akce, nebo která by vznikla kupujícímu nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s Akcí. Veškeré nároky kupujícího či třetích osob je třeba vždy uplatnit u Pořadatele Akce. Kupující se nákupem vstupenky zavazuje dodržovat pravidla stanovená Pořadatelem Akce. Dále se kupující nákupem vstupenky zavazuje podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu místa konání Akce. Pořadateli každé Akce je vyhrazeno právo na změnu jejího programu, termínu a místa konání. Nákupem vstupenky bere zákazník toto právo Pořadatele na vědomí. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo Prodejní síť Eventlook neodpovídá.
IV. Postup při nákupu vstupenek a platební podmínky
Cena za každou vstupenku je uvedena u každé Akce jednotlivě. U každé Akce jsou uvedeny též případné vedlejší poplatky či náklady spojené s nákupem vstupenky. Eventlook je oprávněn připočítat zákazníkovi k ceně vstupenky servisní poplatek za zpracování prodeje vstupenek prostřednictvím Prodejní sítě. Servisní poplatek náleží Eventlook jakožto náhrada nákladů spojená se zpracováním objednávky, vystavením vstupenky a jejím doručením zákazníkovi a hradí ho zákazník. V případě, že zákazníkovi vznikne nárok na vrácení vstupného, vrátí Eventlook zákazníkovi také uhrazený servisní poplatek. Tím není dotčen čl. III. odst, 1 těchto Obchodních podmínek pro nákup. V případě nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.eventlook.cz je platba za vstupenku možná pouze platební kartou, bankovním převodem, na fakturu, platbou „Twisto" nebo prostřednictvím programů zaměstnaneckých benefitů, pokud to zaměstnavatel zákazníka umožňuje. Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě „Twisto“ faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách Twisto payments a.s.“­. V případě, že kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Eventlook a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou cenu a případně náklady na dopravu) do 14 dnů ode dne doručení vstupenky. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany kupujícího, akceptací objednávky ze strany Eventlook (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby „Twisto“ v nákupním košíku Eventlook a po následném schválení platby „Twistem“ , akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky Twisto payments a.s.“­. Eventlook nenese odpovědnost za případné náklady kupujícího spojené s nákupem vstupenky vyplývající ze smluvního vztahu kupujícího a banky, která kupujícímu vydala platební kartu, případně která vede pro kupujícího bankovní účet, nebo ze smluvního vztahu se společností Twisto payments a.s., jejichž prostřednictvím provedl kupující úhradu vstupného. Kupující souhlasí s tím, že zakoupením vstupenek prostřednictvím benefitních služeb následujících společností Sodexo, eBenefity, Edenred­, Benefity a Benefit Plus­ akceptuje obchodní podmínky těchto společností. Vstupenky nejsou zasílány poštou, a to ani na dobírku. V. Odstoupení od smlouvy V souladu s ustanovením § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů nemá kupující právo od smlouvy uzavřené mezi kupujícím a Pořadatelem prostřednictvím Eventlook odstoupit podle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů), a to vzhledem k tomu, že se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je podnikatelem, tedy v tomto případě Pořadatelem Akce, poskytováno v určeném termínu.
VI. Reklamační řád
Veškeré reklamace vstupenek zakoupených u Eventlook prostřednictvím Prodejní sítě se řídí těmito Obchodními podmínkami pro nákup vstupenek a reklamačním řádem uvedeným v tomto čl. VI. Kupující má nárok na vrácení vstupného za vstupenku pouze v níže uvedených případech a za níže uvedených podmínek. Kupující nemá nárok na výměnu vstupenky, pokud není v těchto Obchodních podmínkách stanoveno jinak. V případě poškození, zničení, ztráty, odcizení či jiného znehodnocení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada ani mu nebude vrácena uhrazená cena za vstupenku. Eventlook nenese žádnou odpovědnost za to, že nebude kupujícímu doručena vstupenka z důvodů spočívajících na straně kupujícího, zejména pak z důvodů, že nebude možné vstupenku kupujícímu doručit na kupujícím zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr, atp.). V případě, že kupující neobdržel vstupenku nejpozději do 1 hodiny po zaplacení vstupného, je povinen neprodleně, nejpozději však do 24 hodin ode dne uplynutí výše uvedené lhůty k doručení vstupenky, kontaktovat Eventlook a oznámit, že neobdržel uhrazenou vstupenku. Pro tyto účely je kupující povinen sdělit Eventlook jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. identifikační údaje při nákupu vstupenky. V případě, že Eventlook zjistí, že vstupenka skutečně nebyla kupujícímu doručena, a nepůjde o případ uvedený v předchozím odst. 4 tohoto reklamačního řádu a zároveň kupující oznámil Eventlook, že mu vstupenka nebyla doručena, ve výše uvedené lhůtě a výše uvedeným způsobem, bude dále postupováno následujícím způsobem: Eventlook se zavazuje nejpozději do 24 hodin, nejdéle však 1 hodinu před konáním Akce, zaslat kupujícímu znovu vstupenku na kupujícím zadaný e-mail, v případě, že již došlo ke konání Akce, se Eventlook zavazuje vrátit kupujícímu uhrazené vstupné, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace kupujícím. V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně místa konání nebo termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který Eventlook poskytl svůj e-mail o této skutečnosti vyrozuměn. Eventlook neodpovídá kupujícímu za to, že jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout, ani za to, že kupující obdrží včas odeslané vyrozumění se zpožděním. Dojde-li ze strany Pořadatele ke změně termínu Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Toto právo může kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po původním termínu Akce a pouze v případě, že vstupenka dosud nebyla využita. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má se za to, že má zájem zúčastnit se Akce ve změněném termínu. V případě, že dojde ke změně termínu Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), zůstává vstupenka v platnosti na tento změněný termín a kupující nemá právo na vrácení vstupného nebo výměnu vstupenky. Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Akce, má kupující právo na vrácení vstupného nebo na poukaz na další nákup. Právo na vrácení vstupného nebo poukaz na další nákup může kupující uplatnit nejpozději 5. (pátý) pracovní den následující po termínu Akce. Pokud kupující neuplatní své právo v uvedené lhůtě, má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. V případě, že dojde k úplnému zrušení Akce z důvodu nezávislého na vůli Pořadatele v důsledku vyšší moci (např. přírodní katastrofy, epidemie, rozhodnutí orgánu veřejné moci), má kupující právo pouze na výměnu vstupenky za poukaz na další nákup. Eventlook bude vstupné vracet níže popsaným způsobem a to pouze do výše finančních prostředků, které Eventlook Pořadatel poskytne. Těmito finančními prostředky se rozumí zejména finanční prostředky, které Eventlook obdržel od kupujících za prodej vstupenek a které doposud nebyly převedeny Pořadateli Akce. V části, v níž nebudou nároky kupujícího uspokojeny, odpovídá kupujícímu výhradně Pořadatel zrušené Akce a nikoliv Eventlook. V případě, že budou splněny podmínky pro vrácení vstupného dle odst. 7 až odst. 9 tohoto reklamačního řádu, bude vstupné kupujícímu vráceno následujícím způsobem: v případě elektronického nákupu vstupenky prostřednictvím internetových stránek www.eventlook.cz bude vstupné vráceno prostřednictvím platební karty, kterou byla provedena úhrada vstupného, a v případě platby bankovním převodem na bankovní účet, z něhož bylo vstupné zasláno, v případě nákupu vstupenky v prodejním místě Eventlook nebo prodejním místě smluvního partnera Eventlook bude vstupné vráceno způsobem, který si zvolí kupující (hotovostně, bezhotovostně, poukazem) s tím, že podmínkou vrácení vstupného je, že se kupující bez zbytečného odkladu (nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne původního data konání zrušené Akce) dostaví do prodejního místa, ve kterém vstupenku na Akci zakoupil a vrátí zakoupené a nevyužité vstupenky, v případě nákupu vstupenky prostřednictvím „Twisto“ platby dle čl. IV. odst. 3 informuje Eventlook Twisto payments a.s. o stornu platby. Vstupné následně vrací kupujícímu Twisto payments a.s. dle „Všeobecných obchodních podmínek Twisto payments a.s.“­. v případě vrácení vstupného prostřednictvím poukazu na další nákup, zašle Eventlook poukaz na kontaktní e-mail zadaný kupujícím při nákupu vstupenky. V ostatním se použití poukazů řídí Obchodními podmínkami pro nákup poukazů. pokud budou vstupenky zaplacené prostřednictvím benefitních služeb (Sodexo, eBenefity, Edenred, Benefity a Benefit Plus) nebo hotově přes terminál Sazky, zákazník obdrží v případě zrušení akce poukaz na další nákup v hodnotě zakoupených vstupenek. Poukaz bude možné uplatnit při nákupu jakýchkoliv vstupenek na internetových stránkách Eventlook. Poukaz má neomezenou platnost. Jakékoliv jiné reklamace, než výše uvedené, bude Eventlook postupovat k vyjádření anebo přímému vyřízení Pořadateli. Na žádost zákazníka bude zákazníkovi poskytnut přímý kontakt na Pořadatele. U Eventlook nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoliv Akci, kterou zákazník nezakoupil v Prodejní síti.
VII. Mimosoudní řešení sporů
V případě, že dojde mezi Pořadatelem Akce a zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou Pořadatelem či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto zákazníkem a pořadatelem, může zákazník podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: [email protected], web: http://adr.coi.cz. Zákazník může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
VIII. Ochrana osobních údajů při nákupu
Eventlook během prodeje vstupenek zpracovává osobní údaje, které mu při nákupu vstupenky poskytne kupující, a to v souladu se Zásadami soukromí. V případě chybně zadaných údajů (např. překlep ve jméně či telefonním čísle) má kupující povinnost kontaktovat Eventlook. IX. Závěrečná ustanovení Pokud by se ukázalo některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup vstupenek neplatné či neúčinné, není tím dotčena platnost a účinnost dalších ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup, která jsou oddělitelná od neplatného či neúčinného ustanovení. Eventlook je oprávněna kdykoliv změnit tyto Obchodní podmínky pro nákup vstupenek. Veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek pro nákup vstupenek a smluvní vztah mezi Pořadatelem, kupujícím a Eventlook se řídí českým právním řádem. Veškeré spory vzniklé při nákupu vstupenek prostřednictvím Eventlook budou řešeny u obecných soudů České republiky, pokud nebudou vyřešeny mimosoudně.
V Praze dne 28. 04. 2023, Eventlook, s.r.o.